Algemene voorwaarden KBITS

(Fr. Wallecanstraat 11, 8930 MENEN, KBO 0544 651 634)
Versie 26 november 2018.

 1. Iedere prestatie (zoals het ontwikkelen van computerprogrammatuur of het bouwen van websites) vanwege KBITS gebeurt volgens haar algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende één maand, tenzij anders vermeld. Partijen verduidelijken welke programmatuur moet worden ontwikkeld en hoe dit moet gebeuren. KBITS zal de opdracht met zorg uitvoeren op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De klant staat volledig en exclusief in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 3. KBITS behoudt zich het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij weigering tot het stellen van de gevraagde waarborg door de klant behoudt KBITS zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, is de leveringstermijn niet bindend. Indien KBITS na het verstrijken van de termijn niet levert, zendt de klant hem een sommatie per aangetekend schrijven. Indien de levering niet verricht wordt binnen de 15 dagen te rekenen vanaf deze sommatie, is de klant ertoe gemachtigd zijn rechten te doen gelden wegens vertraging in de levering.
  2. Wordt er geen termijn bepaald, dan is de order te beschouwen als dienende uitgevoerd binnen 6 maanden.
  3. De opdrachten moeten zo gegeven worden dat het KBITS praktisch mogelijk is het contract binnen de voorziene termijn uit te voeren. De klant levert indien nodig de noodzakelijke toestellen, hard- of software voor het realiseren van het project of minstens kan KBITS investeringen in dat verband aanrekenen aan de klant.
  4. KBITS is niet verantwoordelijk bij niet- of laattijdige levering door gevallen van overmacht, zoals problemen vanwege de leveranciers, of andere gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van KBITS. De gevallen die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen van de partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te verbreken, indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt. De aanvullende uitstellen, na de ingebrekestelling, worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.
  1. De aansprakelijkheid van KBITS voor de goede staat van de geleverde diensten en producten eindigt bij de levering. De aansprakelijkheid van KBITS neemt in alle gevallen een einde wanneer derden manipulaties of tussenkomsten uitvoeren aan de door KBITS geleverde prestaties.
  2. Iedere niet-conformiteit dient binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk gemeld te worden, zulks op straffe van niet- ontvankelijkheid.
  3. De klant geniet een waarborg op verborgen gebreken, doch enkel in geval van tijdige betaling van de prijs en schriftelijke verwittiging binnen de 48 uur na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven, zulks op straffe van niet-ontvankelijkheid. Bovendien beperkt de waarborg zich tot de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen en geldt ze enkel binnen 6 maanden na levering.
  4. Enige schadevergoeding van welke aard ook (lichamelijk of andere) verschuldigd bij niet-conforme levering, gebrekkige goederen e.d.m. is steeds beperkt tot de prijs die de klant voor de prestatie of de goederen betaalde. KBITS staat niet in voor enige indirecte schade (zoals gevolgschade, schade aan derden, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, winstderving, e.d.m.).
  5. Laattijdig protest staat gelijk met een definitieve aanvaarding van de geleverde diensten en producten.
  6. De klant meldt schriftelijk specifieke eigenschappen vereist voor de bestelling. KBITS biedt geen waarborg dat de geleverde software geheel aan de wensen van de klant tegemoetkomen tenzij specifiek opgegeven, noch dat ze functioneert in iedere hardware of software omgeving, noch dat de werking steeds onafgebroken en foutloos zal gebeuren.
  7. Wanneer programmatuur in fasen wordt afgeleverd, brengt de weigering van een fase niet uit zichzelf een weigering van een eerdere of andere fase met zich mee.
 4. De software of andere goederen blijven eigendom van KBITS zelfs na bewerking door derden. Dit geldt niet voor eventuele goederen die KBITS in licentie gebruikt. In geval van wanbetaling op de vervaldag, is de klant ertoe gehouden, bij de eerste sommatie door KBITS gedaan, zonder kopiename, de ontwikkelde programmatuur terug te zenden. Na levering draagt de koper alle risico.
 5. Protesten tegen de factuur dienen bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum, zulks op straffe van niet-ontvankelijkheid.
  1. De prijzen zijn gesteld voor betaling op de vervaldag. Wissels en cheques brengen geen schuldvernieuwing, noch afwijking van de algemene voorwaarden met zich mee.
  2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met moratoire interesten gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
  3. Uitvoeringen van bestellingen mogen eventueel gestaakt worden wanneer vorige leveringen na de vervaldag nog niet betaald werden.
  4. Bij wanbetaling, beslag, protest, verliest de koper, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het voordeel van de toegestane termijnen.
  5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt het factuurbedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12 % ten titel bij wijze van forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke en administratieve onkosten, met een minimum van € 50 en een maximum van € 3.000.
 6. KBITS behoudt alle intellectuele rechten in de meest ruime zin, waaronder ook auteursrechtelijke bescherming overeenkomstig de wet van 30.6.1994, die rusten op haar creaties, zelfs in opdracht. Anderen genieten hoogstens gebruiksrechten. Het is dan ook de klant of derden b.v. niet toegestaan de creaties te wijzigen of uit te breiden, te commercialiseren of ter beschikking te stellen aan derden tenzij anders overeengekomen voor een specifiek genoemde derde. Alleszins zal KBITS eventueel in strijd hiermee toch aangebrachte wijzigingen of uitbreidingen zelf zonder enige verhindering kunnen gebruiken in alle mogelijke aanwendingen. KBITS mag technische maatregelen nemen ter bescherming van haar creaties. De klant kan in dat voortkomend geval deze bescherming niet verwijderen of ontwijken zonder schending van deze voorwaarden en de (straf)wet. De schriftelijke toestemming van de verkoper is noodzakelijk voor het voeren van publiciteit met gebruik van intellectuele rechten toebehorend aan KBITS.
 7. Meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door KBITS die deze gegevens vertrouwelijk behandelt. Zij worden niet doorgegeven aan derden. De verwerking ervan gebeurt door KBITS conform de AVG (GDPR). De gegevens kunnen steeds opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden. KBITS verwerkt uw persoonsgegevens voor de vooropgestelde doeleinden: klantenbeheer, uitvoeren van overeenkomst.
 8. Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. M.b.t. de geschillen die rijzen uit onderhavige overeenkomst zijn enkel de Belgische Rechtbanken bevoegd. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Menen en de Rechtbanken te Kortrijk.