Algemene voorwaarden KBITS

(Fr. Wallecanstraat 11, 8930 MENEN, KBO 0544 651 634)
Versie 5 januari 2024.

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, van toepassing op alle prestaties en overeenkomsten vanwege KBITS.
 2. Offertes en overeenkomsten
  1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
  2. Offertes zijn beperkt geldig. Indien geen periode werd vermeld, telt de offerte voor 10 kalenderdagen.
  3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van aanvaarding van onze offerte door de klant.
 3. Prijzen en betaling
  1. Betaling van onze facturen vindt plaats uiterlijk dertig kalenderdagen na factuurdatum.
  2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met moratoire interesten gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 EUR.
  3. Elk protest van een factuur dient ons, op straffe van verval van uw rechten, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te bereiken uiterlijk 7 kalenderdagen na factuurdatum.
  4. Alle kosten verbonden aan de invordering van de factuur komen ten laste van de klant.
  5. Ingeval van niet-betaling of vertraging in de betaling, zijn we gerechtigd om alle verdere leveringen op te schorten of zelfs te annuleren en dit zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.
  6. Het is de klant niet toegestaan om nog verschuldigde facturen te compenseren met klachten die betrekking hebben op huidige of voorgaande leveringen.
 4. Levering en risico
  1. Elke meegedeelde leveringstermijn is louter indicatief.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. Vertragingen kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding in ons nadeel.
  3. KBITS behoudt zich het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij weigering tot het stellen van de gevraagde waarborg door de klant behoudt KBITS zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
  4. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door KBITS op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en tijdstip. En zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten te vergoeden.
 5. Aansprakelijkheid
  1. KBITS is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.
  2. Klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gegevens en systemen voorafgaand aan het ontvangen van onze diensten.
 6. Klachten
  1. Iedere niet-conformiteit dient binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk gemeld te worden, zulks op straffe van niet-ontvankelijkheid.
  2. Ieder vorderingsrecht van de klant jegens KBITS vervalt indien:
   1. de klant de goederen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de goederen heeft gebruikt of behandeld onder ongeschikte omstandigheden.
   2. het product na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of het gebruik wordt voortgezet.
   3. aan ons geen mogelijkheid tot tegensprekelijke expertise is geboden.
 7. Eigendomsvoorbehoud
  Wij blijven eigenaar van de goederen tot aan de volledige betaling.
 8. Intellectueel eigendom
  1. Onze intellectuele eigendomsrechten op software, systemen en documentatie worden beschermd.
  2. KBITS behoudt alle intellectuele rechten in de meest ruime zin, waaronder ook auteursrechtelijke bescherming die rusten op haar creaties, zelfs in opdracht. Anderen genieten hoogstens gebruiksrechten.
  3. KBITS mag technische maatregelen nemen ter bescherming van haar creaties. De klant mag in dat voortkomend geval deze bescherming niet verwijderen of ontwijken.
 9. Privacyverklaring
  Meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door KBITS voor de vooropgestelde doeleinden: klantenbeheer, uitvoeren van overeenkomst. De verwerking ervan gebeurt door KBITS conform de AVG (GDPR). De gegevens kunnen steeds opgevraagd, gewijzigd of verwijderd worden. Voor uitgebreidere informatie kan u de privacyverklaring op onze website raadplegen.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
  2. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Menen en de Rechtbanken te Kortrijk.